Ik ben een overheidsinstelling of volksvertegenwoordiger (gemeente, provincie, rijk)

In de ontwikkeling van een dergelijk lokaal gerichte duurzame productie en consumptie van voedsel helpt een duidelijke politieke sturing bij het gevoel van urgentie voor omschakeling en het creëren van kansen voor nieuwe duurzame intreders. Verbod op gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, eisen aan dierenwelzijn, differentiatie in gemeentelijke belastingen naar energieverbruik/vergroten van biodiversiteit/verantwoorde omgang met natuurlijke waarden van het landschap en het creëren van ruimte in bestemmingsplannen voor kleinschalige duurzame initiatieven zijn voorbeelden hiervan. Maar ook het overbrengen van de boodschap om vleesconsumptie te matigen ten gunste van de consumptie van groenten is een overheidstaak, zowel op gebied van de volksgezondheid, het milieu en het klimaatbeleid. Politiek: zullen we nu tot actie overgaan!?

Gemeente

Als lid van de gemeenteraad, bestuurder of als ambtenaar kunt u het initiatief nemen tot het ontwikkelen van een gemeentelijk voedselbeleid. Belangrijkste doelstelling moet zijn: te komen tot meer lokale productie en consumptie. Gemeenten als Amsterdam en Groningen gingen u voor.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid moedigt deze inspanningen aan

 • Draag er zorg voor dat in het bestemmingsplan buitengebied volop ruimte is voor de ontplooiing van duurzame kleinschalige voedselproductie- en verwerking in het buitengebied. Stimuleer bijvoorbeeld de aanleg van kleine biologische kwekerijen of faciliteer geïnteresseerde ondernemers die op duurzame wijze vis willen kweken. Bovenal is in deze agrarische streken van belang dat de ontwikkeling van biologische en/of natuurinclusieve landbouw de hoogste prioriteit heeft.
 • Draag zorg voor de aanleg van volop eetbaar openbaar groen. Faciliteer initiatiefnemers van dorpstuinen en buurtboomgaarden. Denk bij vervanging van plantsoengroen aan eetbaar groen, zoals bessenstruiken. Betrek scholen en buurten bij de ontwikkeling van dit groen.
 • Consumeer duurzaam en lokaal als gemeentelijke organisatie en als individu.

Provincie

Als lid van Provinciale Staten van Fryslân, als bestuurder of als ambtenaar kunt u het initiatief nemen tot het ontwikkelen van een gemeentelijk voedselbeleid. Belangrijkste doelstelling moet zijn: te komen tot meer lokale productie en consumptie. In Gelderland werd een bovenregionale voedselvisie voor het gebied rond Wageningen ontwikkeld. Als u zich inspant kán Fryslân de eerste provincie met een eigen voedselvisie zijn. Niet gek voor de grootste voedsel producerende provincie van Nederland. In deze visie zal veel aandacht moeten zijn voor duurzame kleinschalige voedselproductie. Bij de ontwikkeling van een visie op de aard van het buitengebied en het open landschap moeten de mogelijkheden voor deze voedselproductie zwaar meewegen.

Door het substantieel financieel ondersteunen van de Eetbaar Fryslân, maakt u de gemeenschappelijke voedselinitiatieven mogelijk. Daarmee maakt u ook de opstart van kleinschalige tuinen mogelijk.

 • Pas de ontgrondingswet aan, zodat de aanleg van natuurelementen op agrarische grond niet langer vergunningplichtig en zo eenvoudiger wordt.
 • Initieeer of ondersteun onderzoek naar de kosten en baten van gangbare, biologische en permacultuur-landbouw en de ontwikkeling van een duurzaamheidsmeetlat voor lokale producenten.
 • Investeer in de ontwikkeling van lokale duurzame viskwekerij
 • Investeer in een haalbare weg om de keten voor lokaal geschoten wild te sluiten.
 • Draag zorg voor voldoende ‘lokale’ en ‘duurzame’ inhoud van de campagne ‘Jong Leren Eten’.
 • Stimuleer de aanleg van meer eetbaar openbaar groen in dorpen en wijken.
 • Consumeer duurzaam en lokaal als provinciale organisatie en als individu.

Rijk

Als lid van de Staten-Generaal, als bestuurder of als ambtenaar kunt u boeren en burgers in Fryslân helpen bij hun wens meer lokaal geproduceerd voedsel op de markt te brengen en te consumeren.

 • Pas het Zuivelbesluit in de Warenwet aan om meer lokale verkoop van zuivel, ook buiten het eigen erf, mogelijk te maken.
 • Faciliteer onafhankelijk onderzoek naar duurzame visvangst, -kwekerij en –consumptie.
 • Draag zorg voor de verduurzaming van vangstmethoden.